Welcome to Khak Art Gallery
Iranian Art Khak Gallery
Visit Us
#1 Jila Alley, Basiri St. Gholhak
Shariati Ave. IRAN TEHRAN
TEL: (0098-21) 22 60 54 65
OFFICE VILLA 21, 4B ST. , AL HUDAIBA 322 - MARSAM MATTAR ART CENTER Dubai - United Arab Emirates
All Rights Reserved by
KhakGallery @ 2020


( ENGLISH )

SEND TO A FRIEND!

تاریخ

در آثار مهسا کریمی‌زاده، روی بازی‌های فرمی تأکیدی جدی‌ انجام شده است. با این حال یافتن تشابه‌های این آثار با مابه‌ازائی خارجی، مانند هر اثر آبستره‌ی دیگر، کاری‌ست دشوار. فرم‌ها اغلب با رویکردی به دیدگاه‌های فمینیستی طراحی شده‌‌اند. تأمل هنرمندانه‌ی این آثار درباره‌ی زیبایی‌های پنهان از چشمِ این دنیا، مسحورکننده و جذاب است، و فرم‌ها نیز شباهت عجیبی با تصاویر بزرگنمایی‌شده‌ای از جهان هستی و کائنات دارند. چیدمان‌ها فرم‌هایی رها هستند، همه‌چیز به شدت آزاد است، از قید و بندهای دست و پاگیر اثری نیست، آثار به شدت «زنانه‌» اند و حاصل اندیشه‌ای زنانه؛ همانقدر سیال، همانقدر زیبا و متفاوت، و همانقدر مرموز و کشف‌ناشده. این آثار دعوتی به تامل درباره‌ی این‌همه زیبایی ناب و دور از چشم هستند، و تاکیدی بر ناپایایی و سیال بودن عناصر این دنیا. شاداب دادگر