Welcome to Khak Art Gallery
Iranian Art Khak Gallery
Visit Us
#1 Jila Alley, Basiri St. Gholhak
Shariati Ave. IRAN TEHRAN
TEL: (0098-21) 22 60 54 65
OFFICE VILLA 21, 4B ST. , AL HUDAIBA 322 - MARSAM MATTAR ART CENTER Dubai - United Arab Emirates
All Rights Reserved by
KhakGallery @ 2020


قر و غمزه ی خاک ( ENGLISH )

SEND TO A FRIEND!

نویسنده کامران عدل

عکاس جوانی بودم که برای اولین بار با عکسی از یک کلیسای گلی درنیومکزیکو  که توسط آدام کلارک و رومان (Adam Clark Vroman) که در سال ۱۸۹۹ گرفته شده بود، مواجه شدم. عکسِ باحالی بود . کلیسایی را در میان کویر نشان می داد که در اطرافش هیچ چیزی وجود نداشت. تک و تنها. فضای آن عکس من را گرفت. عکس، سیاه و سفید و بسیار غمناک بود. از آن موقع، من به خاک و خانه های گلی توجه خاصی پیدا کردم و وقتی از فرانسه به ایران برگشتم، بعضی از جماعتی را که می خواستند از آن ها پرتره بگیرم، آن ها را به خانه های گلی مخروبه ی اطراف تهران می بردم و سعی می کردم که در آن دکورها، از آنان عکاسی کنم.


مضافاً در آن زمانی که عکاس تلویزیون ملی ایران بودم به سر تا سر مملکت ایران سر کشیدم و از خانه های گلی عکس گرفتم و سرانجام از بابت خانه های گلی مملو شدم؛ ولی سیر نشدم. می گویند که همه تشنه ی آب هستند ، ولی من تشنه ی خاک هستم . در ارک طبس وقتی از آسیدعلی میرزا عکاسی می کردم، آخر عیش و عشرت بودم و طبیعتاً قلعه ی بم هم  که کعبه ی من بود.


در سال ۱۹۸۸ از طرف بنیاد آقاجان برای عکماسی از شهر جنه به کشور مالی در افریقا رفتم. جنه، شهری باستانی و گلی است که از طرف یونسکو ، میراث فرهنگ جهانی شناخته شده است. با وجود آن که  گرما در آن منطقه بی داد می کند و نفس آدم را می گیرد، ده روزی، آن شهر را عکاسی کردم و یک سی دم هم برایش منتشر کردم ، که در همین نمایشگاه ارایه خواهد شد.


نگاه من به خاک ، نگاهی خاص است. من خاک را سکسی می بینم و ساختمان های خاکی را نه تنها سکسی، بلکه آن ها بسیار اروتیک (Erotique) احساس می کنم. برای درک گفته های من ، کافی است که به معماری خاکی دهات ایران توجه کنید. گنبدها و کوپول های آن ها را  مورد توجه قرار دهید. در معماری خاکی ایران، حتی رنگ ها نیز سکسی و اروتیک هستند. عکس های این نمایشگاه را با دقت نگاه کنید؛ پیچ و خم های دیوارهای گلی را نگاه کنید. دلتان نمی خواهد به آن ها دست بزنید؟ و آن ها نوازش کنید؟ و آن ها حس کنید؟ من، از آن جهت نام این مجموعه را قر و غمزه ی خاک گذاشته ام که راز و نیازی فراوان در آن ها نهفته است که بیا و ببین.